برنج ندا

رقم برنج ندا در سال 1376 معرفی شد و بعد از آن کشت برنج ندا گسترش پیدا کرد. این برنج حاصل تلاقی 3 رقم برنج می باشد که هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص خودشان را دارند. این برنح در شمال کشت می شود و یکی از گزینه های خرید برنج شمال می باشد.

این برنج ایرانی از دسته های پر محصول به شمار می رود. فروش برنج ندا در استان مازندران بیشتر است، زیرا سطح کشت این رقم در استان مازندران بیشتر است. خرید برنج ندا برای کسانی که می خواهند خرید عمده برنج را انجام دهند به صرفه است. زیرا قیمت برنج ندا به صرفه تر می شود و قیمت عمده برنج آن پایین تر می آید.

Go to Top