قیمت برنج راتون طارم

برنج راتون یا د نوج در واقع برنجی است که بعد از برداشت کشت اول برنج و بعد از آبیاری دوباره زمین کشاورزی بدست می آید. قیمت این برنج بالاتر است، چون کیفیت بهتری دارد. برای مثال قیمت برنج راتون طارم از کشت اول آن بالاتر است.

بعد از اینکه برنج کشت اول برداشت شد کشاورز ساقه های برنج قبلی که تقریبا پوسیده و کاربردی ندارد می تراشد، سپس شروع به آبیاری زمین برداشت شده می کند. ریشه های برنج کشت اول هنوز در زمین وجود دارد و آماده رشد دوباره است لذا با آبیاری مجدد دوباره جوانه زذه و مجددا تبدیل به گیاه برنج می شود.

برنج طارم از بهترین محصولات برای راتون گیزی است. از همین رو حتی لاشه طارم هاشمی و یا لاشه طارم محلی نیز خریداران زیادی دارد.

Go to Top