قیمت برنج راتون بهنام

کشاورزان شمال هر ساله از برنج های مختلف راتون برداشت می کنند. در برنج راتون دوباره نشا انجام نمی گیرد و به همان زمین برداشت شده آب می بندند. در بسیاری از مناطق شمال برنج بهنام را به عنوان راتون در نظر می گیرند. قیمت برنج راتون بهنام نیز از کشت اول آن گران تر است.

این تفاوت قیمت به علت خوش عطری راتون می باشد. به طور کلی تقریبا تمامی ارقام معروف برنج از راتون زایی خوبی برخوردار هستند. برنج راتون کمتر از برنج کشت اول محصول می دهد. در راتون گیری کشاورزان نه تنها درآمد را افزایش می دهند، بلکه باعث خودکفایی در تولید این محصول می شوند.

Go to Top