قیمت برنج راتون بهنام

کشاورزان شمال هر ساله از برنج های مختلف راتون برداشت می کنند. در برنج راتون دوباره نشا انجام نمی گیرد و به همان زمین برداشت شده آب می بندند. در بسیاری از مناطق شمال برنج بهنام را به عنوان راتون در نظر می گیرند. قیمت برنج راتون بهنام نیز از کشت اول آن گران تر است.

این تفاوت قیمت به علت خوش عطری راتون می باشد. به طور کلی تقریبا تمامی ارقام معروف برنج از راتون زایی خوبی برخوردار هستند. برنج راتون کمتر از برنج کشت اول محصول می دهد. در راتون گیری کشاورزان نه تنها درآمد را افزایش می دهند، بلکه باعث خودکفایی در تولید این محصول می شوند.

قیمت برنج ایرانی به طور معمول از برنج های خارجی بالاتر است. در این خصوص می توان گفت که قیمت برنجی که از راتون به دست می آید نیز بالاتر از همه اینها می باشد. خرید برنج بهنام در پاییز انجام می پذیرد، زیرا به طور معمول برنج بهنام را در کشت دوم می کارند.

برای خرید برنج ایرانی می توانید راتون و کشت دوم را نیز به سبد خرید خود اضافه کنید؛ اما به شرطی که تا پاییز صبر کنید و برنج نو تحویل بگیرید. زیرا نگهداری از برنج های سال گذشته دشوار است؛ و همه کسی هم نمی تواند این برنج ها را نگهداری کند.

خرید برنج شمال متفاوت انجام می شود. اکثر مردم به دنبال خرید برنج درجه یک هستند. قیمت برنج شمال نیز بالا می باشد. اما مردم شمال بیشتر به کیفیت برنج شمال فکر می کنند. از این رو اکثر مردم به دنبال برنج کشت دوم هستند. برنج کشت دوم طارم و برنج کشت دوم بینام از ارقام ممتاز کشت دوم می باشد.

Go to Top