فروش کشت دوم شیرودی

برنج شیرودی از ارقام پر محصول برای خرید برنج شمال می باشد. این برنج در استان های شمالی و به خصوص مازندران کشت می شود و فروش کشت دوم شیرودی در مازندران انجام می شود.

برنج شیرودی نسبت به سایر بذر های آزمایشی، از بهره وری بیشتری برخوردار بوده و نسبت به آفات و وضعیت آب و هوا و خاک مقاومت زيادتری از خود نشان داده است. برنج شیرودی نسبت به ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻼﺳﺖ (ﻣﻘﺎوم)، ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری شیت ﺑﻼﺳﺖ (نیمه ﺣﺴﺎس) و ﺑﻪ آﻓﺖ ﻛﺮم ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮار (نیمه مقاوم) است. کیفیت پخت برنج شیرودی بعد از برداشت و طبخ، در حد نسبتاً معقولی است و برای همین خرید برنج شیرودی برای رستوران ها صرفه اقتصادی دارد.

Go to Top