فروش کشت دوم بینام

زمانیکه برنج کشت اول برداشت شد، کشاورزان از اواخر مرداد ماه مجددا زمین را شخم می زنند و بذرهایی که آماده کرده بودند را می کارند و در آبان ماه هر سال برداشت می کنند. در بیشتر شالیزارها کیفیت برنج کشت دوم به مراتب بالاتر است از همین رو فروش برنج کشت دوم به عنوان مثال فروش برنج کشت دوم بینام بهتر است.

مراحل کاشت برنج کشت دوم همانند برنج کشت اول است. برنج ایرانی کشت دوم از پخت و عطر بهتری نسبت به برنج کشت اول برخوردار هستند. بهره وری از آب باران پاییزی و آفتاب متفاوت آن طعم برنج کشت دوم را بهتر می کند. برنج بینام را در کشت دوم می کارند و خرید برنج بینام در فصل پاییز رونق دارد.

Go to Top