فروش برنج راتون

در بین انواع برنج ایرانی، راتون شمال جایگاه ویژه ای دارد. از این رو فروش برنج راتون در استان های شمالی کشور رواج دارد. طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان سطح زیر کشت راتون برنج در سال های اخیر بالاترین سطح زیر کشت را به عنوان کشت دوم برنج در مقایسه با سایر کشتهای دوم نظیر شبدر، ترب و کلزا داشت.

بنابراین پتانسیل قابل توجه ای برای افزایش محصول و خرید برنج ایرانی راتون از طریق کاشت و برداشت راتون در شمال کشور وجود دارد که می بایست با استفاده از تحقیقات و مطالعات بیشتر، مدیریت بهینه برای تولید بیشتر برنج راتون را مشخص نمود.

Go to Top