فروش برنج راتون بهنام

برنج راتون برنجی است که بعد از برداشت کشت اول و انجام عمل دوباره آب بندی زمین، نامگذاری می شود. فروش برنج راتون بهنام به علت برداشت در پاییز و کیفیت این محصول از فروش خوبی برخوردار است. برنج بینام برنجی مقاوم نسبت به آب و هوای پاییز است.

برنج کشت دوم با برنح راتون تفاوت دارد. در دوباره کشت برنج زمین دوباره شخم زده می شود اما در راتون این عمل انجام نمی پذیرد. برنج بهنام نیز اصولا در کشت دوم برنج کاشته و برداشته می شود. خرید برنج بهنام نیز به علت کیفیت این برنج ایرانی مناسب است و مشتریان خاص خودش را دارد.

Go to Top