فروش برنج راتون بهنام

برنج راتون برنجی است که بعد از برداشت کشت اول و انجام عمل دوباره آب بندی زمین، نامگذاری می شود. فروش برنج راتون بهنام به علت برداشت در پاییز و کیفیت این محصول از فروش خوبی برخوردار است. برنج بینام برنجی مقاوم نسبت به آب و هوای پاییز است.

برنج کشت دوم با برنح راتون تفاوت دارد. در دوباره کشت برنج زمین دوباره شخم زده می شود اما در راتون این عمل انجام نمی پذیرد. برنج بهنام نیز اصولا در کشت دوم برنج کاشته و برداشته می شود. خرید برنج بهنام نیز به علت کیفیت این برنج ایرانی مناسب است و مشتریان خاص خودش را دارد.

کیفیت برنج راتون

یکی از مهمترین نکات برای خرید برنج دقت به کیفیت برنج است. بعد از کیفیت، قیمت برنج مهم است. قیمت برنج شمال نیز با قیمت برنج ایرانی متفاوت است. از برنج های زیادی نیز راتون گرفته می شود.

قیمت برنج بهنام راتون نیز با قیمت برنج راتون طارم متفاوت است. در مقایسه با برنج کشت دوم و برنج راتون، تفاوت کیفیت زیادی ندارند. بنابراین می توانید هنگام خرید هر کدام یک را بخرید.

به برنج راتون به زبان محلی دنوج هم می گویند. راتون گونه ای از برنج شمال است. از بذرهای زیادی می توان راتون گرفت؛ اما از بذر هایی می گیرند که نسبت به سرما مقاوم باشند.

به برنج راتون چین دوم نیز می گویند. برنج راتون عطر و بوی بیشتری نیز نسبت به برنج کشت اول دارند؛ به همین نسبت قیمت آن بیشتر می باشد.

Go to Top