خرید کشت دوم شیرودی

برنج کشت دوم از با کیفیت ترین برنج ها به شمار می آید. برنج شیرودی نیز از همین قانون تبعیت می کند. از این رو خرید برنج کشت دوم شیرودی برای مصارف تجاری از قبیل رستوان ها به صرفه است.

برنج ایرانی شیرودی جز ارقام پرمحصول برنج است و زمین های بیشتری در مازندران زیر کشت این محصول قرار دارند. برنج شیرودی از نظر شکل ظاهری، استخوانی و کرم و انداره طول دانه خام برنج ۷/۲ میلی‌متر که بعد از پخت به ۱۰/۶ میلی‌متر می‌رسد.

نسبت طویل شدن دانه ۶۰/۱ و عرض دانه برنج حدود ۱/۹۵ میلی متر می‌باشد که نشان دهنده تو پر بودن و قد کشیدن مطلوب این رقم برنج می‌باشد.

Go to Top