برنج کشت دوم

برنج کشت دوم به برنج هایی گفته می شود که بعد از برداشت کشت اول دوباره کاشته می شوند. خرید برنج کشت دوم نسبت به کشت اول هزینه بیشتری دارد.

این هزینه به علت کیفیت این نوع برنح می تواند متفاوت باشد. این کیفیت از عطر و طعم و بو و پخت سر رشته می گیرد. بنابراین قیمت برنج کشت دوم نسبت به کشت اول بیشتر است.

مراحل نگهداری کشت دوم همانند برنج کشت اول است فقط با این تفاوت که در زمان تهیه و آماده سازی خزانه نیاز به گرم داشتن بذر نیست زیرا در آن زمان آفتاب مناسب تابستان برای رشد و نمو بذر ها وجود دارد.

Go to Top