برنج محلی

خرید برنج های محلی را می توان از عطر و بوی آن متوجه شد. برنج عطری شمال می تواند از گونه های مختلف برنج طارم باشد. بعضی ار مردم برنج دودی را عطری می پندارند. در صورتی که برنج های عطری را با دود چوب به برنج دودی مبدل می کنند.

برنج طارم محلی از ارقام بسیار معروف در مازندران می باشد. این برنج دارای عطر و بوی عالی و قد کمتر نسبت به برنج طارم هاشمی می باشد. خرید برنج طارم محلی را به کسانی که عطر برنج برایشان مهم است پیشنهاد می کنیم و خرید برنج طارم هاشمی را به کسانی که قد و ری مهم است.

Go to Top