قیمت برنج ندا

برنج ندا از برنج های پر محصول به شمار می آید. این برنج ایرانی در هر هکتار نسبت به برنج های کم محصول بیشتر محصول می دهد. اما قیمت برنج ندا نسبت به آن ها پایین تر است.

برنج ایرانی ندا اغلب در چند سال گذشته به میزان بسیار زیاد کشت می شد ولی با روی کار آمدن بذرهای جدید و با کیفیت تر این برنج جای خود را کم کم به برنج های دیگر داد. با این وجود در بسیاری از مناطق مازندران برنج ندا کشت می شود و خرید برنج شمال ندا رونق دارد.

قالب برنج ندا شمال تقریبا با قالب برنج طارم شمال یکسان است با این تفاوت که قالب برنج ندا کمی بزرگتر است. به همین علت بسیاری از تاجران به برنج ندا شمال، برنج طارم ندا نیز می گویند. اما این برنج با بهترین برنج ایرانی متفاوت هستند.

Go to Top