سرلاشه

تقسیم بندی برنج از نظر اندازه به چند قسمت است که بزرگ ترین آن ها دانه کامل است و بعد از آن سرلاشه قرار می گیرد. قسمت های مختلف برنج به قیمت های متفاوتی فروش می رود. برخی از این برنج ها برنج طارم، برنج شیرودی، برنج فجر، برنج قهوه ای، برنج دودی، برنج بینام، برنج دمسیاه، برنج ندا، برنج کشت دوم ، برنج عطری و … هستند.

قسمت بعدی لاشه است که قیمت پایین تری دارد. لاشه طارم هاشمی، لاشه طارم محلی، لاشه شیرودی، لاشه فجر، لاشه ندا جزو قیمت های پایین برای خرید برنج ایرانی هستند. از این رو فروش برنج شمال به صورت لاشه برای بسیاری از خانواده ها به صرفه تر است.

Go to Top