راتون

انواع برنج

برنج راتون چیست؟ چه مقداری اطلاعات درباره این برنج دارید؟ برای خرید برنج شاید کمتر نام راتون به گوشتان خورده باشد. این برنج پس از برداشت شالی در نوبت کشت اول و با آب بستن به زمین و رشد دوباره گیاه برنج به وجود می آید.

قیمت برنج ها متفاوت است. قیمت این نوع برنج نیز مستنی نیست و قیمت بالاتری نسبت به برنج کشت اول دارد. کیفیت این نوع برنج بی نظیر است. بسیاری از مردم برای خرید برنج ایرانی به دنبال این گونه برنج می گردند.

از بیشتر ارقام برنج ایرانی به شرط داشتن آب می توان راتون گیری کرد. اما در برنج شمال، راتون طارم هاشمی و راتون طارم محلی از ارقام معروف به حساب می آیند. برنج طارم یکی از این ارقام است که برای راتون گیری استفاده می کنند.

بسیای از مردم به جای این رقم از برنج کشت دوم استفاده می کنند. برنج کشت دوم طارم و برنج کشت دوم بینام از ارقام درجه یک برای خرید برنج کشت دوم می باشند. قیمت برنج کشت دوم تقریبا با این برنج یکی می باشد و تفاوت اندکی دارند.

در شمال کشور هر دو نوع برنج راتون و برنج کشت دوم را پس از برداشت کشت اول به کار می برند. برای خرید برنج شمال می توانید از هر دو این ارقام استفاده کنید.

میزان عملکرد برای برداشت این نوع برنج متفاوت است. در درجه اول به پتانسیل ذاتی برای هر رقم برنج بستگی دارد. در وهله بعدی شرایط محیطی و زراعی تاثیر زیادی دارد. این برنج یک رقم با کیفیت است که قیمت برنج شمال آن گران تر است و بستگی به بازار برای خرید دارد و در آن جا تعیین می شود.

Go to Top