خرید انواع برنج

در کشورمان ایران تنوع ارقام جهت خرید انواع برنج زیاد است. بسته به هر منطقه نیز می توان برنج محلی همان منطقه را خریداری و تهیه نمود. در مناطق شمالی بیشتر به خرید برنج طارم هاشمی و خرید برنج طارم محلی روی می آورند.

این ارقام برنج بیشترین مصرف را در شمال کشور داشته است. البته ارقام دیگری مانند برنج شیرودی، برنج ندا و برنج فجر نیز کاشته می شود. اما مصرف برنج طارم بیشتر است.

از طرف دیگر برنج کشت دوم از قبیل برنج بینام نیز مورد استفاده سایر نقاط قرار می گیرد. این برنج خوش پخت است و در فصل پاییز برداشت می شود.

Go to Top