برنج گیلان

برنج گیلان

استان گیلان بیشتر به چای معروف است، زیرا زمین های زراعی زیادی در این استان زیر کشت چای می رود. با این حال برنج گیلان نیز معروف شده است. در این استان برنج های مانند طارم هاشمی، طارم محلی، برنج دم سیاه، برنج عطری و … کشت و برداشت می شود.

خرید برنج شمال در همه کشور رواج دارد، زیرا برنج شمال از برنج های با کیفیت ایرانی محسوب می شود. قیمت برنج شمال نسبت به کیفیت آن تعیین می شود و ارقام مختلفی مانند برنج شیرودی، برنج فجر، برنج بینام و برنج ندا نیز در بین آن ها است.

 بیشترین سطح زیر کشت برنج در مرکز استان گیلان و شهرستان رشت است. انواع برنج در این استان کشت و برداشت میشود. در این استان کشت برنج طبق تکنولوژی به پیش میرود. 170 هزار هکتار از اراضی شالیزاری این استان به روش مکانیزه کشت شده است.

ارقام هاشمی، علی کاظمی، صدری، حسنی و دیلمانی جزو رقم‌های کیفی و ارقام گوهر و سپیدرود جزو رقم‌های پرمحصول است. این ارقام به صورت گسترده در شالیزارهای گیلان کشت می‌شود.

بیشترین رقم‌های کشت شده برنج در این استان، رقم‌های کیفی هاشمی و علی کاظمی است که افزون بر ۸۵ درصد محصول برنج گیلان را شامل می‌شود.

بیش از ۳۱۷ هزار بهره بردار بخش شالیکاری گیلان همه ساله برای کاشت برنج اقدام می کنند. به طور معمول ابتدا در فصل زمستان دو نوبت زمین های شالیزاری را همزمان با بارش های زمستانه شخم می زنند. با اینکار هم زمینه نفوذ آب به خاک را فراهم می آورند و هم نسل آفات باقیمانده در پوشش گیاهی نابود میشود.

Go to Top