برنج گیلان

استان گیلان بیشتر به چای معروف است، زیرا زمین های زراعی زیادی در این استان زیر کشت چای می رود. با این حال برنج گیلان نیز معروف شده است. در این استان برنج های مانند طارم هاشمی، طارم محلی، برنج دم سیاه، برنج عطری و … کست و برداشت می شود.

خرید برنج شمال در همه کشور رواج دارد، زیرا برنج شمال از برنج های با کیفیت ایرانی محسوب می شود. قیمت برنج شمال نسبت به کیفیت آن تعیین می شود و ارقام مختلفی مانند برنج شیرودی، برنج فجر، برنج بینام و برنج ندا نیز در بین آن ها است.

Go to Top