برنج شمال

انواع برنج های استان های شمالی معروف است. در استان گلستان کشت برنج کمتر از استان مازندران صورت می گیرد، اما کیفیت برنج گلستان نیز مطلوب است. در این استان بیشتر گندم کشت می شود، همچنین مانند استان مازندران برنج فجر، برنج طارم هاشمی و طارم محلی کاشته و برداشته می شود.

قیمت خرید برنج طارم هاشمی و خرید برنج طارم محلی و حتی راتون طارم هاشمی و راتون طارم محلی در این استان تقریبا مشابه با استان های مازندران و گیلان است. قیمت برنج فجر در این استان بستگی به کیفیت آن دارد و لاشه فجر نیز قیمت متفاوتی دارد.

Go to Top