برنج

اصولا برنج در اواخر فروردین ماه و اوایل اردیبهشت کاشته می شود. از برنج های قابل کاشت در اولین کشت می توان برنج طارم هاشمی، طارم محلی، برنج دم سیاه، برنج فجر، برنج شیرودی و برنج ندا را نام برد. گونه های کم محصول از نوع برنج عطری بوده و قیمت بالاتری دارد.

در اولین کشت از کود های شیمیایی به مراتب کمتر استفاده می شود و از قوت زمین بهره برداری بیشتری می شود. اگر کشاورزان بخواهند کشت دوم هم بکارند، اندک زمانی زودتر به کاشت برنج در فروردین ماه می کنند، تا زودتر برداشت کنند و به کشت های بعدی یا راتون بپردازند.

Go to Top