برنج شمال

خاستگاه اصلی برنج در کشور استان سرسبز مازندران می باشد. برنج مازندران نه تنها در کشور استفاده می شود بلکه به کشور های همسایه صادر نیز می شود. خرید برنج شمال برای بسیاری از مردم به صرفه است. در این استان ها انواع برنج های شمال را با کیفیت ها و قیمت های متفاوت می توان پیدا کرد.

خرید برنج ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب دغدغه خیلی از مردم است. در این بین برنج قهوه ای، برنج کشت دوم، برنج دودی، برنج عطری و برنج طارم قیمت های بیشتری نسبت به سایر برنج های پر محصول کشت شده نظیر برنج ندا، برنج شیرودی و برنج فجر دارند.

Go to Top