برنج

برنج در استان های شمالی به خوبی کشت می شود. برنج بابل نیز یکی از با کیفیت ترین برنج ها در شهرهای شمالی می باشد. برنج طارم هاشمی و برنج فجر از ارقام معروف برنج شهرستان بابل هستند. در این شهر انواع برنج کشت دوم نیز کاشته و برداشته می شود.

راتون طارم هاشمی و راتون طارم محلی از نمونه های معروف دیگر در این شهرستان هستند. لاشه طارم هاشمی و لاشه طارم محلی نیز در شهرستان بابل به خوبی به فروش می رسد. در این شهرستان می توان معرفی انواع برنج ایرانی را به علت کشت بسیاری از این محصولات داشت. به طور کل برنج شمالی برنج با کیفیتی محسوب می شود.

Go to Top