برنج فجر

برنج فجر به دلیل ارزنده بودن آن برای خیلی از خانواده های ایرانی و پر فروش بودن این محصول مستلزم نگاه ویژه ای است. قیمت برنج فجر نیز به دلیل پر محصول بودن این رقم، مناسب تر از بعضی از ارقام پر محصول می باشد.

برنج فجر ممتاز کم تولید می شود و از طرفی خرید برنج فجر خواهان زیادی در بازار دارد به همین دلیل به محض اینکه کمی بازار داغ باشد و خرید و فروش در بازار صورت بگیرید، قیمتش دچار نوسان می شود و رو به افزایش می رود.

معمولا تا قبل از عید برنج فجر ممتاز تمام می شود و بعد از عید به سختی می توان در بازار فجر ممتاز پیدا کنید. مگر اینکه بازار برای خرید برنج ایرانی سنگین باشد و خرید و فروش رونق نداشته باشد.

Go to Top