قیمت برنج راتون

دردهه اخیر در بسیاری از کشورهای برنج خیز دنیا از قبیل چین، آمریکا، هند و … درسطح اقتصادی ازسیستم برنج راتون در زراعت استفاده می نمایند. در تگزاس امریکا در ۵۰ % از زمین های برنج خیز آن راتون بصورت تجاری بعمل می آید. قیمت برنج راتون به علت کیفیت خوب آن کمی گران تر از کشت اول می باشد.

استفاده از برنج راتون نسبت به سایر برنج کشت دوم ها در برنج آسان تر و کاربردی تر است. از بسیاری از محصولات نظیر برنج شیرودی، برنج ندا، برنج فجر یا حتی برنج دم سیاه نیز می توان راتون برداشت کرد.

Go to Top