فروش کشت دوم ندا

برنج ندا از برنج های پر محصول در شمال می باشد. در شمال کشور از کمتر برنجی کشت دوم و یا به اصطلاح دوباره کشت می گیرند، اما از بیشتر برنج ها راتون برداشت می کنند. فروش کشت دوم ندا در شمال انجام می گیرند و مشتریان خودش را دارد.

برنج ندا با برنج طارم تفاوت زیادی دارد. برنج ندا از دسته های پر محصول به حساب می آید اما برنج های طارم کم محصول هستند. اما بسیاری از تاجران، خرید برنج ندا را به اسم خرید برنج طارم محلی یا خرید برنج طارم هاشمی می فروشند. برنج طارم معطر است اما ضعف برنج های پر محصول نظیر برنج ندا عطر و بوی آن است که از برنج طارم کمتر است.

Go to Top