فروش برنج راتون طارم

برنج راتون از دوباره آب بستن به زمین شالیزار بعد از برداشت شالی کشت اول به دست می آید. برنج راتون در پاییز برداشت می شود و انواع مختلفی دارد که فروش برنج راتون طارم سرآمد همه برنج ها به شمار می رود.

در این میان خرید برنح طارم هاشمی و خرید برنج طارم محلی جزو علاقه های خانواده های ایرانی برای خرید برنج ایرانی به حساب می آید. البته لازم به ذکر است که خرید برنج دم سیاه نیز به علت کیفیت بسیار مناسب این برنج مورد توجه قرار گرفته است اما به علت کمیاب شدن این برنج کاهش داشته است.

Go to Top